Masz problem z przystosowaniem się do nowych przepisów związanych z JPK – przyjdź do nas! Pracujemy wyłącznie na kompleksowych rozwiązaniach, dzięki którym zapewniamy bieżącą weryfikację plików JPK przed cykliczną wysyłką do Ministerstwa Finansów. Bieżąca weryfikacja poprawności danych
JPK
Naszym Klientom zapewniamy BEZPŁATNY ODBIÓR dokumentów!   CENNIK USŁUG Pomoc w założeniu działalności gospodarczej… 180zł Odbiór dokumentów od
Cennik
 
  • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
  • sporządzanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników
  • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich)
  • bieżące doradztwo
  • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów zlecenia, umów o dzieło
  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4) oraz rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11)
  • przygotowywanie i przesyłanie deklaracji ZUS
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Kadry, płace i ZUS
Księgi handlowe odbiór dokumentów z siedziby Klienta analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego przechowywanie dokumentów ewidencja środków trwałych obsługa w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS obsługa transakcji zagranicznych reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa odbiór dokumentów z siedziby Klienta Rozliczanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie
Księgi handlowe i podatkowe

UWAGA: Nowelizacja ustawy o VAT której zasady weszły w życie 1 stycznia 2017 roku, modyfikuje art. 101 stanowiący o terminach złożenia deklaracji. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25., a nie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania danej transakcji. Jest to konsekwencja likwidacji rozliczeń kwartalnych dla wszystkich podatników z wyjątkiem małych.

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania ww. przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie JPK przesyłają już duże firmy.

Zaliczenie do określonej grupy przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnianych osób oraz od wielkości obrotów firmy.

Rozszerzenie katalogu podmiotów, które mają obowiązek raportowania, ma za zadanie pozyskanie bieżącej informacji o transakcjach podlegających opodatkowaniu VAT. Umożliwi to szybką i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania.

W celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wykonania obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjami niezbędnymi do złożenia JPK. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux.

Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Osoby oddające honorowo krew mogą liczyć na specjalne benefity podatkowe. Od dochodu odlicza się ekwiwalent pieniężny za krew lub osocze. Pomniejszony tym sposobem dochód, obniża zarazem należny do zapłacenia w danym roku podatek.

Podatkowa ulga na krew jest zróżnicowana według płci. W ciągu roku mężczyzna może oddać maksymalnie 2,7 litra krwi, natomiast kobieta – 1,8 l. W ciągu roku każdy może oddać maksymalnie 25 litrów osocza. Górna granica odliczenia dla mężczyzn wynosi 3601 zł, a dla kobiet 3484 zł. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu.

więcej na : http://www.sage.com.pl/strefa-dla-biznesu/

Limity podatkowe obowiązujące w danym roku oblicza się na podstawie kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote po kursie NBP z dnia 1 października danego roku. Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2015 r. był wyższy niż kurs zanotowany dokładnie rok wcześniej, dlatego też limity podatkowe uległy podwyższeniu. W dniu 1 października 2015 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2437 zł (zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2015).

W dniu 8 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada zmianę wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego. Zostanie ona obniżona do 15 tys. zł, z obecnych 15 tys. euro. Płatności między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł  – bez względu na ich liczbę w ramach jednej transakcji będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Pracujemy wyłącznie na profesjonalnym oprogramowaniu Sage Symfonia

sage