Masz problem z przystosowaniem się do nowych przepisów związanych z JPK – przyjdź do nas! Pracujemy wyłącznie na kompleksowych rozwiązaniach, dzięki którym zapewniamy bieżącą weryfikację plików JPK przed cykliczną wysyłką do Ministerstwa Finansów. Bieżąca weryfikacja poprawności danych
JPK
Naszym Klientom zapewniamy BEZPŁATNY ODBIÓR dokumentów!   CENNIK USŁUG Pomoc w założeniu działalności gospodarczej… 180zł Odbiór dokumentów od
Cennik
 
  • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
  • sporządzanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników
  • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich)
  • bieżące doradztwo
  • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów zlecenia, umów o dzieło
  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4) oraz rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11)
  • przygotowywanie i przesyłanie deklaracji ZUS
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Kadry, płace i ZUS
Księgi handlowe odbiór dokumentów z siedziby Klienta analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego przechowywanie dokumentów ewidencja środków trwałych obsługa w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS obsługa transakcji zagranicznych reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa odbiór dokumentów z siedziby Klienta Rozliczanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie
Księgi handlowe i podatkowe

W 2016 roku wzrosną limity podatkowe

Limity podatkowe obowiązujące w danym roku oblicza się na podstawie kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote po kursie NBP z dnia 1 października danego roku. Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2015 r. był wyższy niż kurs zanotowany dokładnie rok wcześniej, dlatego też limity podatkowe uległy podwyższeniu. W dniu 1 października 2015 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2437 zł (zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2015).

Mały podatnik PIT, CIT i VAT

Małym podatnikiem w podatku dochodowym (PIT oraz CIT), a także w podatku VAT może być podmiot, którego przychód w 2015 r. nie przekroczył 1 200 000 euro. Oznacza to, że po przeliczeniu, limit przychodów wynosi (po zaokrągleniu) 5 092 000 zł.

W przypadku VAT małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Po przeliczeniu na złote kwota tego limitu dla wspomnianych podmiotów wyniesie 191 000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku ustawowy limit przychodu za 2015 r. wynosi 150 000 euro. Po przeliczeniu na złote będzie to kwota 636.555 zł. Po przekroczeniu limitu za 2015 r. podatnik w roku 2016 r. będzie musiał wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych bądź opodatkowaniem podatkiem liniowym w wysokości 19 proc.

Kwartalne rozliczenie w formie ryczałtowej mogą wybrać podmioty, które w 2015 r. samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczyły limitu 25 000 euro (po przeliczeniu na złote: 106 092, 50 zł).

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Stosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego mogą stosować mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym. Odpisy można stosować jednorazowo w odniesieniu do wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Odliczenie to można zastosować w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. Limit możliwych do zastosowania odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym wynosi 50 000 euro, co w przeliczeniu na złote wynosi 212 000 zł.

Pełna rachunkowość

Przepisy ustawy o rachunkowości stosują spółki handlowe (osobowe oraz kapitałowe) oraz spółki cywilne, a także osoby fizyczne (oraz spółki cywilne osób fizycznych), spółki jawne i partnerskie oraz spółdzielnie po przekroczeniu ustawowego limitu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 1 200 000 euro. Po przeliczeniu na złote kwota tego limitu wynosi 5 092 440 zł. Po jego przekroczeniu podmiot ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przedstawiamy porównanie limitów podatkowych obowiązujących w 2015 i 2016 r. (w złotych)

 

2015

2016

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

626.880 zł

636.555 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - kwartalny

104.480 zł

106.092,5 zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

209.000 zł

212.000 zł

Mały podatnik w VAT

5.015.000 zł

188.000 zł

5.092.000 zł

191.000 zł

Mały podatnik w PIT i CIT

5.015.000 zł

5.092.000 zł

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

5.010.600 zł

5.092.440 zł

Pracujemy wyłącznie na profesjonalnym oprogramowaniu Sage Symfonia

sage